Een school voor een nieuwe kans

Visie VSO de Bolster 

VSO de Bolster; een school voor een nieuwe kans 

Een school voor een nieuwe kans betekent dat alle leerlingen elke dag een nieuwe kans krijgen om hun mogelijkheden en kwaliteiten te ontdekken en tot leren te komen. Binnen het onderwijs van VSO de Bolster doen leerlingen ervaringen op die hen het gevoel geven de moeite waard te zijn. We stellen het vergroten van eigenaarschap bij onze leerlingen en de ontwikkeling van hun kennis, vaardigheden en competenties centraal. We sluiten aan bij de individuele mogelijkheden van de leerling en bieden maatwerk. Uiteraard begeleiden en ondersteunen wij leerlingen in het omgaan met belemmeringen die ze hierbij ervaren. De Bolster geeft leerlingen de kans om toe te werken naar een toekomst waarin zij optimaal kunnen participeren in de samenleving.  

Die toekomst begint vandaag! 

Ons doel:  
Leerlingen (met een specialistische ondersteuningsvraag) voorbereiden op een toekomst die aansluit bij hun eigen kracht, zodat ze hun vaardigheden maximaal kunnen ontplooien en sterker staan in de samenleving. 

Ons kompas: 

Onze leerlingen..  

 • staan centraal, met hun dromen, drijfveren en talenten.  

 • ontdekken en ontwikkelen hun vaardigheden.  

 • worden persoonlijk ondersteund bij de eigen ambities, binnen de individuele mogelijkheden en die van de omgeving. (individuele leerroutes en maatwerk)  

 • maken kennis met alle voorkomende onderdelen van de samenleving het daarbij horende burgerschap.  

Onze medewerkers.. 

 • staan naast onze leerlingen en laten hen ervaren dat we in iedere leerling geloven.  

 • zijn coachend, begeleidend en waar nodig sturend, passend bij de  individuele onderwijsbehoefte volgens voor de leerling haalbare doelen. 

 • hebben een open grondhouding en zijn transparant en voorspelbaar in het contact. 

 • staan neutraal in de relatie en zijn kritisch op het eigen handelen vanuit een professionele betrokkenheid. 

 

Visie op burgerschap 

De aandacht voor de vorming op goed burgerschap is verweven in het onderwijs. We zien een relatie tussen levensbeschouwelijke brede vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving), ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie. We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen. In relatie met de leerlingenpopulatie besteedt de school beperkt aandacht aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing.  

Ons doel: 
Leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag zo optimaal mogelijk op weg helpen om op een verantwoorde en actieve manier als burger te participeren in de maatschappij. 

Ons kompas: 
Bij goed burgerschap is het belangrijk dat: 

 • de basis van ons onderwijs een respectvolle houding is: naar elkaar op school en op het terrein, naar de mensen die we ontmoeten en naar de dieren en de natuur in onze omgeving. 

 • elke leerling het gevoel heeft belangrijk te zijn en daarom optimaal betrokken wordt. We praten zo weinig mogelijk over en vooral mét de leerling.  

 • we gericht aandacht besteden aan het leren omgaan met emoties en het aanleren, versterken van sociale vaardigheden. 

 • we leerlingen laten kennismaken met en wegwijs maken in de verschillen en de mogelijkheden van onze samenleving. We houden hierbij rekening met interesses en mogelijkheden van de leerling. 

 • we onze leerlingen leren wat verantwoordelijkheid nemen is, via ons lesprogramma maar zeker ook door het goede voorbeeld te geven in het schoolleven van alledag. Bewuste keuzes leren maken is hierbij heel belangrijk. 

 


Missie van VSO de Bolster
 

VSO de Bolster, Voorst biedt leerlingen die zijn aangewezen op extra begeleiding, optimale ontwikkelingskansen met eigentijds primair onderwijs in een veilige en uitdagende leeromgeving 

Bij de Bolster beschouwen we de ontwikkeling van de leerling als een geheel van verschillende processen op de gebieden van weten, willen, zijn en kunnen. Deze processen beïnvloeden elkaar voortdurend en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

Onderwijs zetten we als school in om onze leerlingen optimaal voor te bereiden op een duurzame participatie in de samenleving. We bieden de onze leerlingen de ruimte en de kans om zo optimaal de eigen vaardigheden en kwaliteiten te ontdekken, om zo maximaal tot leren te komen. 

We  bieden onderwijs op maat en stemmen af op de pedagogische- en didactische ondersteuningsbehoefte van de individuele leerling. We stellen het vergroten van eigenaarschap bij ons leerlingen en het vergrote van kennis en de ontwikkeling van vaardigheden, competenties en persoonlijkheid centraal. 

We bieden onderwijs aan op verschillende locatie van VSO de Bolster in Voorts en Apeldoorn waarbij we aansluiten op de (ontwikkelde) vaardigheden van de leerling.